شماری از نقاشان و هنرمندان در کابل، نمایشگاهی را به هدف مبارزه با خشونت در علیه زنان برگزار کردن

هنرمندان در کشور به این باور اند که با راه اندازی نمایشگاه ها و اجرای موسیقی در کشور، می شود پیام همدیگر پذیری و همدلی را میان مردم ترویج داد و آنان را به صلح فرا خواند.

شماری از نقاشان و هنرمندان در کابل، امروز (شنبه، ۲۰ عقرب) نمایشگاهی را به هدف مبارزه با خشونت علیه زنان راه اندازی کردند.

در این نمایشگاه، بر علاوه اثرهایی از نقاشان که به نمایش گذاشته شده بودند، تیاتیر و برنامه های موسیقی نیز اجرا شدند.

برگزارکننده گان این نمایشگاه، می گویند که با راه اندازی این نمایشگاه، می خواهند برعلاوه نه گفتن به خشونت در برابر زنان، پیام های همدلی و همدیگر پذیری را نیز به مردم برسانند.

فریبا پرنیان که چند نمونه از نقاشی هایش را به نمایش گذاشته است، می گوید با این کارش می خواهد توانایی هایی زنان را به نمایش بگذارد. او می گوید: «با هنر نقاشی می توانیم افغانستان را به سوی بهتر شدن حرکت بدهیم.»

احمد شکیب قادری، هنرپیشه نیز در این باره می افزاید: «در این جا بانوان نقاشی های شان را به نمایش گذاشتند، هدف اساسی این کار مبارزه با خشونت در برابر زنان است.»

در همین حال، شماری از شرکت کننده گان این برنامه، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در شرایط کنونی افغانستان، بسیار مؤثر می دانند و تأکید دارند که باید زمینه هایی بیشتری برای برگزاری این گونه نمایشگاه ها فراهم شود.

نسرین رسان، یکی از شرکت کننده این نمایشگاه گفت: «مامی خواهیم به همه بفهمانیم که افغانستان از جمله کشورهایی است که تشنۀ صلح است و جوانان نیز روز به روز می کوشند که به صلح برسند.»

سید محمود هاشمی، شرکت کنندۀ دیگر این نمایشگاه نیز افزود: «باید نقش بانوان در جامعه افزایش یابد، دراین جا هم بیشتر اثرهای نقاشی از بانوان استند.»

برنامه های هنری از این دست، در حالی در کابل راه اندازی می شوند که بخش هایی از کشور در نبردها می سوزند و شهروندان کشور امید رسیدن به صلح را دارند.

bigtheme
x

شاید بپسندید

فرمول ها ودستاورد های اسلام

از آنجایی که هیچ کس نمی داند خدا کی یا چی است و هیچ علمی ...